ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που έχει κάθε φορά συμφωνηθεί.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του πρωτότυπου εντύπου εγγύησης.

3. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

4. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την προσκόμιση της

συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της επιχείρησης καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική

ευθύνη του πελάτη.

6. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την επιχείρηση και ορίζεται από 4 έως 120 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να χορηγεί συσκευή αντικατάστασης.

7. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της επιχείρησης. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

8.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

9.Οι τεχνικοί της επιχείρησης υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.

10.Οι τεχνικοί της επιχείρησης δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή έντυπο εγγύησης του προς αντικατάσταση υλικού.

11.Η επιχείρηση δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν

χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

12.Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία

δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή

της παρουσίας του τεχνικού.

13. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση,

παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

14.Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

15. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η επιχείρηση περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

16. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από

σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και

κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

17.Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

18. Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων :

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

 

19. Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η επιχείρηση υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η επιχείρηση να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η επιχείρηση δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία,

προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

 

20. Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.